Spoločnosť na komerčné využitie vedomostí, ktorá spája majiteľa vedomosti

 s kapitálom a trhom.

Brain Storm s.r.o.

        Domov

Päť princípov vedomostnej spoločnosti je:

 

1. Vedomosti sú najproduktívnejším ekonomickým zdrojom.

2. Vo vedomostnej spoločnosti je zabezpečený efektívny obeh vedomostí.

3. Vedomosti sú nevyčerpateľnou surovinou.

4. Vedomosti sa používaním obohacujú a preto sú jedinečné a nescudziteľné.

5. Každá ľudská bytosť je a môže byť vlastníkom vedomostí a môže ich využívať   

             individuálne aj  spoločensky.

Aj keď sú tieto princípy jednotlivo dávno známe alebo „tušené“, ich usporiadanie do zásad vedomostnej spoločnosti z nich vytvára „objav“ vedúci ku kvalitatívne novej produktivite ľudskej civilizácie, ktorá dodržiava celoplanetárnu rovnováhu a snaží sa o trvalo udržateľný rozvoj, pretože využíva vedomosti v ekonomike ako rastúci a nevyčerpateľný ekonomický zdroj. To by nebolo možné bez konceptu ekonomiky vedomostí a človeka disponujúceho vedomosťami, ktoré priniesol, bez konceptu učiacej sa organizácie a bez konceptu podnikateľskej organizácie. Až takáto organizácia, ktorá po získaní materiálnej základne informačných technológií začne využívať filozofiu princípov vedomostnej spoločnosti, bude schopná ekonomicky efektívne využívať vedomosti v reálnom hospodárskom prostredí.

Brain Storm, s.r.o.

Kaukazská 33

851 01 Bratislava

4. riadok adresy

Kontakt:

Telefón: +421905825650

Mail:      fitko@3hand.eu